Domů  »  INŽENÝRING   »  Inženýrská činnost  »  Technický dozor investora - TD

Technický dozor investora - TDI


 

V rámci výkonu technického dozoru investora jsme schopni kvalifikovaným způsobem zajistit:

 

 • odevzdání staveniště zhotoviteli
 • organizaci a vedení kontrolních dní, důsledné a rychlé informování zadavatele či investora o nastalé situaci
 • průběžnou, detailní, mimořádnou fotodokumentaci (eventuelně videoáznamu) průběhu realizace akce
 • vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (prohlášení o shodě, certifikáty, atesty, protokol apod.)
 • kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí
 • kontrolu všech částí dodávek v rámci celé stavby s důrazem na požadavek vysoké kvality provádění prací
 • sledování a kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách
 • provádění zápisů do stavebního deníku, zpětnou vazbu, kontrola plnění a zhodnocení opatření
 • kontrolu souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů
 • dohled nad systematickým doplňováním dokumentace, evidenci dokumentace dokončených částí stavby
 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech
 • kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem
 • kontrolu dodržení všech podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem díla
 • spolupráci se zadavatelem při reklamacích v záruční lhůtě
 • kontrolu odstraňování reklamovaných závad
 • zastupování stavebníka při jednání s projektantem, dodavateli, popř. účastníky řízení
Činnost technického dozoru investora představuje především uplatnění oprávněných zájmů investora v průběhu realizace investičního záměru.