Domů  »  INŽENÝRING   »  Inženýrská činnost  »  En. audit a En. posudek

Energetický audit a Energetický posudek


NERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit slouží pro odborné vyhodnocení efektivity využití energie v daném objektu a pro navržení opatření pro dosažení energetických úspor. Energetický audit se zpracovává zejména pro větší budovy a výrobní provozy, ale lze jej použít také provyhodnocení energetiky a ekonomiky investičního záměru, např. pro projekt malé elektrárny, kogenerační jednotky apod.

Energetický audit je definován zákonem č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a návaznou vyhláškou č. 213/2001 Sb. a její novelou č. 425/2004 Sb. Cílem energetického auditu je zhodnotit současný stav užití energií v budovách nebo jiných energetických systémech a identifikovat optimální způsob dosažení energetických úspor z hlediska technického, ekonomického a ekologického.

Zpracování energetického auditu je podle zákona č. 406/2000 Sb. povinné pro:

1.     fyzické a právnické osoby, které žádají o státní dotaci v rámci Státního programu úspor energií, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje200 kW,

2.     organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkových organizací (tj. ministerstva, správní úřady, Ústavní soud, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd České republiky, budovy pro účely školství, zdravotnictví, občanské vybavenosti…) s celkovou roční spotřebou energie (tj. spotřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 1 500 GJ,

3.     právnické a fyzické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, soubor bytových domů) s celkovou roční spotřebou energie(tj. potřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 35 000 GJ.

U osob s celkovou roční spotřebou energie podle bodu 2. a 3. vzniká povinnost zajistit zpracování energetického auditu pro všechny budovy a areály samostatně zásobované energií od 700 GJ celkové roční spotřeby energie.

Z povinnosti zpracování energetického auditu jsou vyjmuty budovy, pro které bylo provedeno hodnocení energetické náročnosti a vystaven Průkaz energetické náročnosti budovy.

Energetický audit je dále vyžadován správci některých programů podpory a bankamipro posouzení žádosti o finanční podporu, dotaci či úvěr na financování energetického projektu.

 


ENERGETICKÝ POSUDEK

je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. ( § 2, písm. o) zákona č. 406/2000 Sb.)

Povinné typy energetických posudků (§ 9a, odst.1 zákona č. 406/2000 Sb.)

Energetický posudek pro:

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a, odst.4, písm. c),

b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných,

c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW,

d) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,

e) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d).

Nepovinné typy energetických posudků (§ 9a, odst.2 zákona č. 406/2000 Sb.)

Energetický posudek pro:

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu,

b) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu,

c) podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,

d) vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,

e) posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7, odst.6, písm.b) a c).

Obsah energetického posudku (§ 6 vyhlášky č. 480/2012 Sb.)

Energetický posudek obsahuje 
a) titulní list, 
b) účel zpracování podle § 9a zákona, 
c) identifikační údaje, 
d) stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek, 
e) evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce, 
f) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.